Større tekst

Myke trafikanter 

Av den totale bompengefinansierte samferdselspakken på ca. 3,2 milliarder (2016-kroner) er det vedtatt at 523 mill. skal brukes på tiltak for gående, syklende, økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Det er vedtatt en handlingsplan som fokuserer på å redusere ulykker og øke andelen som går og sykler.


Her finner du informasjon om både planlagte, pågående og gjennomførte trafikksikkerhetstiltak i Bypakke Bodø.

 

Det skal bli en betydelig utbygging av infrastrukturen for de myke trafikanter. Vi skal gjennomføre tiltak i registrerte ulykkespunkt, gjøre skoleveiene enda tryggere og lage et sammenhengende godt hovednett både for syklende og gående. I dette arbeidet er det i stor utstrekning lagt til grunn eksisterende trafikksikkerhetsplan og sykkelplanen som har fokus på myke trafikanter, spesielt barn og unge.

Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no