Større tekst

Ny riksvei 80 

Tunnel, veg og nytt gang- og sykkelvegsystem

  

Hunstadmoen–Thallekrysset

  • Ny firefeltsveg riksveg 80 på strekningen Hunstadmoen–Thallekrysset.
  • Strekningen er 5,5 km lang, og der inngår det en tunnel på 2,8 km. 
  • Nye bruer over Bodøelva, og Bodøelvkrysset bygges om til to rundkjøringer.
  • Dagens rundkjøring på Stormyra flyttes nærmere Bodøelv.
  • Hålogalandsgata skal gå på bru over riksvegen. Den knyttes sammen med Kirkeveien og Junkerveien i en ny rundkjøring.
  • Thallekrysset blir rundkjøring og får to underganger.
  • Olav V gate fra Bodøelv til kryss ved Gamle Riksvei utvides til fire kjørefelt og større rundkjøringer.
  • Undergang for myke trafikanter vest for rundkjøringen Olav V gate / Gamle Riksvei.
  • Fra Bodøelv til Thallekrysset bygges det sykkelveg med fortau.
  • Stien i Elveparken skal gå under riksveien, og vi får en sammenhengende sti fra marka ned til sjøen. 

 

Film: Se animasjon av hvordan prosjektet vil se ut når det er ferdig
 

Følg prosjektet på Statens vegvesens nettside

 

Rv. 80 Snippen-Havna ligger inne ligger inne som et marginalprosjekt i Bypakke Bodø. Prosjektet kan bli utbygd hvis rammen i bypakken øker. 

 

I gjeldende reguleringsplan skal rv. 80 følge dagens trasé.

 

Stortinget åpnet for å vurdere ny atkomst til Havna, og nye løsninger skal vurderes.

 

Rv. 80 mellom Hunstad Øst og Mørkved ligger også inne som et marginalprosjekt i Bypakke Bodø. Prosjektet kan bli utbygd hvis rammen i bypakken øker.

Planen er å forlenge dagens firefeltsveg østover med omlag 1,6 kilometer, hvorav ca en kilometer som firefeltsveg. I tillegg bygges en ny tilførselsvei fra rv. 80 til Mørkvedveien, rett øst for Mørkvedlia Idrettspark. Den nye veien til Mørkvedveien krysser over jernbanen med bru og  kommer inn i en ny rundkjøring på rv. 80.  Dessuten blir det en ny gang- og sykkelvei fra rv. 80 til Mørkvedlia Idrettspark.
 

 
Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no