Du er her:

Ny riksvei 80

Tunnel, veg og nytt gang- og sykkelvegsystem


Rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset 

Film: Se animasjon av hvordan prosjektet vil se ut når det er ferdig

  • Ny firefelts riksveg 80 på strekningen Hunstadmoen–Thallekrysset.
  • Strekningen er 5,5 km lang og inkluderer Bodøtunnelen på 2,8 km. 
  • Nye bruer over Bodøelva, og Bodøelvkrysset er bygget om til to rundkjøringer. Myke trafikanter krysser under biltrafikken. 
  • Dagens rundkjøring på Stormyra er flyttet nærmere Bodøelv.
  • Hålogalandsgata går på bru over riksvegen. Den er knyttet sammen med Kirkeveien og Junkerveien i    en ny rundkjøring. Brua får sykkelveg med fortau. 
  • Thallekrysset var lyskryss, men er nå en rundkjøring med to underganger.
  • Olav V gate fra Bodøelv til kryss ved Gamle Riksvei er utvidet til fire kjørefelt og større rundkjøringer.
  • Undergang for myke trafikanter vest for rundkjøringen Olav V gate / Gamle Riksvei.
  • Fra Bodøelv til Thallekrysset bygges det sykkelveg med fortau. 
  • Stien i Elveparken går under riksvegen, og vi får en sammenhengende sti fra marka ned til sjøen.

Følg riksveg 80-prosjektet på Statens vegvesens nettside

Rv. 80 Snippen-Havna ligger inne ligger inne som et marginalprosjekt i Bypakke Bodø. Prosjektet kan bli utbygd hvis rammen i bypakken øker. 

I gjeldende reguleringsplan skal rv. 80 følge dagens trasé.

Stortinget åpnet for å vurdere ny atkomst til Havna, og nye løsninger skal vurderes. 

Rv. 80 mellom Hunstad Øst og Mørkved ligger også inne som et marginalprosjekt i Bypakke Bodø. Prosjektet kan bli utbygd hvis rammen i bypakken øker. 

Planen er å forlenge dagens firefeltsveg østover med omlag 1,6 kilometer, hvorav ca en kilometer som firefeltsveg. I tillegg bygges en ny tilførselsvei fra rv. 80 til Mørkvedveien, rett øst for Mørkvedlia Idrettspark. Den nye veien til Mørkvedveien krysser over jernbanen med bru og  kommer inn i en ny rundkjøring på rv. 80.  Dessuten blir det en ny gang- og sykkelvei fra rv. 80 til Mørkvedlia Idrettspark.