Du er her:

Spørsmål og svar

Her finner du noen spørsmål og svar om Bypakke Bodø:

Hva har skjedd i Bypakke Bodø så langt? 
Vi har f. eks. gjennomført kollektivtrasé i Gamle Riksvei, omlegging av kollektivsystemet, og trafikksikkerhetstiltak rundt en del skoler. Vi har også utbedret sykkeltraséer, som Hestdalen–Sneveien, og har bygget undergang for myke trafikanter ved Hunstadsenteret, der krysset samtidig har fått bedre trafikkavvikling for de kjørende. Det er ny undergang  i Jensvolldalen. Riksveg 80 i Olav V gate, med firefelts veg, større rundkjøringer og undergang for myke trafikanter, er også ferdig. Jernbaneveien er oppgradert med rundkjøring, busslommer og sykkelveg med fortau. Thallekrysset var lyskryss, men er nå blitt rundkjøring. Her er det også åpnet to underganger for de som sykler og går. Det er blitt bru over Stormyra og Bodøtunnelen er tatt i bruk. 

Nå fortsetter vi med flere trafikksikkerhetstiltak, utbedrer holdeplasser, bygger ferdig vegsystemet og gang- og sykkelvegene. 

Når er alt ferdig?
Gjennomføringen vil pågå til ca. 2022. Riksveg 80-prosjektet skal etter planen være ferdig i 2019.

Hva skjer med trefeltsvegen når nye rv. 80 åpner?
Det er ikke bestemt ennå. Prosjektet ligger ikke inne i dagens bypakke, men planprosessen er i gang

Er det lov til å kreve inn bompenger før alt er ferdig bygget? 
Ja. Stortinget har vedtatt delvis parallellinnkreving i bypakken. Parallellinnkreving er vanlig for bypakker og bomringer rundt byer. Det gir lavere rentekostnader på bompengeselskapets lån enn ved etterskuddsinnkreving - det vil si mindre å betale i bompenger enn hvis vi skulle begynt å betale etter at pakken er utbygd. 

Skal det brukes bompenger for å betale for gang- og sykkelveger?
Ja. Mange knytter bompengene til veg og tunnel, men omtrent en tredjedel av midlene i pakken skal brukes til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende. Bompengene bidrar til å finansiere disse også.

Vi får blant annet nye eller utbedrede fortau, gangveier, sykkelveier / traséer, underganger, fotgjengeroverganger, holdeplasser og belysning, bussveier, samt utbedring av kryss slik at myke trafikanter kan ferdes sikrere.