Du er her:

Økonomi

Rammen for Bypakke Bodø er 3,529 milliarder (2019-) kroner.

Slik finansieres Bypakke Bodø (tall i millioner 2019-kroner)

Statlige midler   690
Nordland fylkeskommune*     57
Bodø kommune   233
Bompenger 2549
Sum 3529

* Ekskl. tilskudd på 60 mill. 2014-kroner til økning i kollektivtilbudet

Slik brukes pengene

  • 2,68 milliarder til tiltak på riksveg 80 (tunnel, veg, gang- og sykkelvegsystem)
  • 573 millioner til tiltak rettet mot gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø
  • 241 millioner til kollektivtiltak. I tillegg har Nordland fylkeskommune bevilget 60 millioner til økning i kollektivtilbudet.
  • 34 millioner til etablering av bomstasjoner.