Du er her:

Myke trafikanter

Av den totale bompengefinansierte samferdselspakken på ca. 3,5 milliarder (2019-kroner) er det vedtatt at 573 mill. skal brukes på tiltak for gående, syklende, økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Det er vedtatt en handlingsplan som fokuserer på å redusere ulykker og øke andelen som går og sykler.

Her finner du informasjon om både planlagte, pågående og gjennomførte trafikksikkerhetstiltak i Bypakke Bodø.

Det skal bli en betydelig utbygging av infrastrukturen for de myke trafikanter. Vi skal gjennomføre tiltak i registrerte ulykkespunkt, gjøre skoleveiene enda tryggere og lage et sammenhengende godt hovednett både for syklende og gående. I dette arbeidet er det i stor utstrekning lagt til grunn eksisterende trafikksikkerhetsplan og sykkelplanen som har fokus på myke trafikanter, spesielt barn og unge.