Du er her:

Fremdrift

Bypakken ble behandlet i Bodø bystyre og Nordland fylkeskommune i juni 2011. Stortinget vedtok prosjektet i november 2014.

Vi har fått på plass blant annet kollektivtrasé i Gamle Riksvei, trafikksikkerhetstiltak rundt flere skoler, sykkeltrasé fra Hunstad til Stille Dal, en del nye bussholdeplasser, og et nytt linjesystem. Rv. 80 ved Hunstadsenteret er bygd om, og der er det også blitt undergang for myke trafikanter. Jernbaneveien er oppgradert med sykkelveg med fortau, busslommer, ny rundkjøring og bredere veg.

Riksveg 80 Hunstadmoen–Thallekryssetkrysset startet i 2015. I dette inngår arm til Olav V gate, som er utvidet til fire felt mellom Bodøelv og Gamle Riksvei, begge rundkjøringene er blitt større og det er ny undergang.  Bodøtunnelen er tatt i bruk. Strekningen Bodøelv–Thallekrysset pågår og bygges ferdig i 2019, med firefelts veg og gang- og sykkelvegsystem.

Dagens Bypakke Bodø gjennomføres til ca. 2022. Kommunens byggeprogram inneholder prosjekter innen kollektivtransport, gang- og sykkelveg, trafikksikkerhet og skoleveg, universell utforming samt diverse miljøtiltak.